"Wedding day"

Huffy the Bandit on July 23, 2007

“Hopefully my wedding day” -Rodney