Season 1 Strip 4

LanceDanger on Jan. 17, 2016

Kudos if you remember where this came from!
Peipei: Thank you 3