Snapshot: Accidentals I

Boy Phaff on Sept. 18, 2012