Chapter 1: Page 15

inuyuru on Feb. 9, 2011

Inuyuru:
“PLOT PROGRESSION, PLOT PROGRESSION, M@!#$%^^&&*N PLOT PROGRESSION!!!!”

BX3:
“What he said.”