Smorty Smythe #9 pg.7

meemjar on Nov. 18, 2010

Smashing.

Prophetic words.